Persoonsgegevens en Privacy

We beschermen je gegevens

In je behandeling of begeleiding gaat het over heel persoonlijke zaken. Daarom is het goed om te weten dat we er alles aan doen om je gegevens en de informatie die je ons geeft goed te beschermen. 

In ons privacyreglement staat hoe we bij SID omgaan met cliëntgegevens, en welke rechten je hebt als het gaat om je eigen dossier. De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet in een aantal rechten voor cliënten wat betreft de verwerking van hun gegevens. 

Veiligheid van persoonsgegevens

Word je cliënt bij SID, dan slaan we bepaalde persoonsgegevens op.  Deze gegevens gebruiken we voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld (zoals je Zorgleefplan of begeleidingsplan). We verwerken voor die doelen niet meer gegevens dan nodig.  Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als je toestemming geeft, of als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld volgens een overeenkomst, of omdat dit verplicht is volgens de wet. Voor gegevens over de gezondheid van de cliënt gelden nog strengere regels. 

Gegevens worden alleen aan andere partijen verstrekt met toestemming van de cliënt.  

Geheimhoudingsplicht

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht.

Bescherming van je privacy 

  • Alle medewerkers van SID hebben een geheimhoudingsplicht. 
  • Je begeleider geeft alleen informatie over jou aan medewerkers die direct bij de begeleiding betrokken zijn. Anders vraagt hij jouw toestemming. 
  • We informeren wel je huisarts en degene die je doorverwezen heeft over het verloop van een behandeling. Wil je dit niet? Zeg dit dan direct bij het begin van de behandeling. Het privacyreglement is opvraagbaar bij SID.

Uitzonderingen 

In sommige gevallen geven we wél informatie aan andere mensen zonder jouw toestemming: 

  • Als je wilsonbekwaam bent verklaard. Dan kun je zelf geen goede beslissingen meer nemen. In dat geval geven we informatie aan je wettelijk vertegenwoordiger. 
  • Wanneer de veiligheid van jou of anderen in gevaar komt. Een hulpverlener mag dan niet zwijgen. 
  • SID is wettelijk verplicht om bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling een melding te maken. 

Bewaartermijn medische gegevens

De bewaartermijn voor medische gegevens is in principe vijftien jaar.  Andere gegevens (bijvoorbeeld als je een vraag stelt via de website) worden zo lang bewaard als nodig is om het verzoek of de vraag af te handelen.

Algemene voorwaarden

Bij SID zijn algemene voorwaarden van toepassing

Alvorens de zorgovereenkomst wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden op verzoek aan jou beschikbaar gesteld.